Együttműködünk az Afrikai Fenntartható Mezőgazdaság non-profit szervezettel

Megkezdtük együttműködésünket az African Sustainable Agriculture – Afrikai Fenntartható Mezőgazdaság nevű szervezettel:

https://www.facebook.com/africansusrainableagriculturemalawi/

Olyan projekteken és javaslatokon dolgozunk, amelyek segítenek az Afrikában elő embereknek a fenntartható fejlődés által elfogadható, megfelelő életminőség elérésében. Örülünk, hogy együtt dolgozhatjuk ki agrivoltaikus projektünk részleteit.

Az African Sustainable Agriculture egy olyan szervezet, amely segíti a szubszaharai Afrika gazdálkodóit, az oktatás és a technológia eljuttatásával a nehezen elérhető területekre. Részt vesznek élelmezésbiztonsági kezdeményezésekben, ösztönözve a fenntartható gyakorlatokat a mezőgazdaságban, mint például a kémiai műtrágyáktól való függőség minimalizálása.

Kapcsolatba lépnek a távoli területeken élő gazdálkodók jelenlegi és jövendő generációival, ezt a helyi és külföldi kormányokkal és más, társadalmi szervezetekkel együttműködve teszik.

Véleményünk szerint kulcsfontosságú a rászoruló embereket ott támogatni, ahol élnek: ily módon megelőzhetjük a migrációs válságokat, amely minden résztvevő számára megterhelő, különösen azok számára, akiknek megélhetésük érdekében el kell hagyniuk otthonaikat. A fokozatosan összeadódó kicsi, lokális változásokkal globálisan mérhető hatást érhetünk el, erre van szükségünk az éghajlati válság kezeléséhez.

Cooperation with African Sustainable Agriculture

Székely Family & Co recently started to cooperate with the African Sustainable Agriculture Non-Profit Organization:

https://www.facebook.com/africansusrainableagriculturemalawi/

Székely Family & Co. and our partners are working on projects and proposals that help people living in Africa to achieve a sustainably developing standard of life. We are excited to work out the details of our agrivoltaics project together.

African Sustainable Agriculture is an NPO helping farmers in Sub-Saharan Africa, getting education and technology to remote areas. They are taking part in food security initiatives, encouraging sustainable practice in agriculture, like promoting minimal to zero reliance on chemical fertilisers.

They are engaging with the present and future generations of subsistence farmers in remote areas, doing this in cooperation with local and foreign governments and other NGOs.

We believe it is important to aid people in need where they live: this way we can prevent migration crises, that is a burden on everyone involved, especially on those who are forced to leave their homes to be able to make a living. Small, local changes adding up gradually will make a difference globally, which is exatcly how we need to tackle the climate crisis.

Extending GTC with Barion payment

In compliance with our legal obligations, our GTC has been extended today to be compatible with the Barion payment system, and the information needed to implement the system has been included.

Section 7.1. now includes:
“We currently use Barion payment system in the webshop, which allows for one-time and recurring payments, including payment with credit card. Online credit card payments are made via the Barion system. Credit card details will not be sent to the merchant. The service provider Barion Payment Zrt. is an institution supervised by the National Bank of Hungary, license number: H-EN-I-1064/2013.”

As soon as Barion accepts this update, recurring payments with credit card will be available in the webshop.

ÁSZF kiegészítés Barionhoz

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve tudatjuk, hogy mai napon az ÁSZF-ünk kiegészítésre került. Ennek célja, hogy a Barion rendszerrel kompatibilisek legyünk, a rendszer bevezetéséhez szükséges információk kerültek bele a feltételekbe.

A kiegészítés tartalma (7.1. pont):
“Jelenleg a webshopban Barion fizetési rendszerét használjuk, amely egyszeri és rendszeres fizetést is lehetővé tesz, beleértve a bankkártyával történő fizetést is. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Még egy kis türelmet kérünk, amint a Barion is jóváhagyta a frissítést, elérhető lesz a bankkártyás és megújuló fizetés is.

Az Európai Védelmi Ügynökség meghívására hadiipari workshopon vett részt a Székely Family & Co.

A mesterséges intelligencia hadiipari alkalmazásának új lehetőségeiről szóló ARTINDET projekt keretében tartott workshopon vett részt a Székely Family and Co. A rendezvényre az Eurocontrol brüsszeli központjában került sor, az Európai Védelmi Ügynökség szervezésében és az európai hadiipar kulcsszereplőinek szakértői szintű részvételével. Cégünk az ember és a mesterséges intelligencia harcmezőn történő vetélkedésével, korábbi, robotok biztonsági alkalmazásával kapcsolatos ismereteivel és szakértőinek több évtizedes, katonai és rendvédelmi szolgálat révén szerzett tapasztalataival járult hozzá a workshop eredményességéhez. A Székely Family and Co. továbbá bemutatta az innovációs közössége tagjainak releváns, különösen a mesterséges intelligenciát alkalmazó felderítő rendszerek (beleértve a műholdas felderítést) és a drónelhárítás terén piacra lépésre megérett vagy ahhoz közel álló megoldásait. Amellett, hogy ezáltal javítottuk gyermekeink kilátásait egy biztonságosabb jövőre, egyben megnyitottuk innovációs közösségünk tagjai előtt a lehetőséget a következő programozási időszak európai hadiipari kezdeményezéseiben történő részvételre.

Székely Family and Co. contributes to military workshop on future European defence excellence upon invitation from the European Defence Agency

Székely Family and Co. participated in a workshop aimed at exploring new potentials of military grade artificial intelligence within the ARTINDET project. The meeting was held at Eurocontrol premises in Brussels, organized by the European Defence Agency and attended by experts from stakeholders of the European defence landscape. Our company has contributed with expertise in Human vs. AI on battlefield, insight gained in its previous activities related to security application of robots and with application of experience of its experts who served for decades in military and security. Székely Family and Co. also presented actual products and developments from its partner network, especially in the field of surveillance (including satellite surveillance) and counter-UAV solutions applying AI. In addition to strengthening the outlook for a safe and secure future of our children by excellence in defence, members of our innovation community also gained opportunity to participate in European defence initiatives of the next programming period.

Székely Family & Co. invited to present on central Horizon 2020 Secure Societies Information Day

We are proud to announce that our company has been invited as rapporteur for the Central H2020 Safe Societies Information Day in Brussels, in mid-March.

The event is organised by the National Contact Network for Safe Societies (SEREN4) in cooperation with the European Commission. This event is an information day and a networking opportunity detailing the calls for proposals entitled ‘Safe societies – the protection of freedom and security of Europe and its citizens’, to be published in mid-March 2020. These calls offer new research and innovation funding opportunities for research institutes, universities, industries, SMEs, NGOs and other  security stakeholders.

The main topics of the event are:

 1. Critical infrastructure protection
 2. Disaster response
 3. Fighting crime and terrorism
 4. Border and external security
 5. General security issues
 6. Artificial intelligence and security
 7. Digital security

Székely Family & Company Ltd. is committed to help nations by contributing with its experience in technology transfer, space, innovation and security for a calmer, more livable, sustainable future.

A Székely Family & Co. előadói meghívást kapott a központi Horizont 2020 információs napra

Büszkén jelentjük, hogy előadónak kérték fel társaságunkat a Brüsszelben március közepén tartandó, központi H2020 Biztonságos Társadalmak Információs Napra.

Az eseményt a Biztonságos Társadalmak Nemzeti Kapcsolattartó Hálózata (SEREN4) szervezi az Európai Bizottsággal együttműködve. Ez az esemény információs nap és kapcsolatépítési lehetőség, melynek során részletezik a „Biztonságos társadalmak – Európa és polgárainak szabadságának és biztonságának védelme” című, a 2020. március közepén közzéteendő pályázati felhívásokat. Ezek a felhívások új kutatási finanszírozási lehetőségeket kínálnak kutatóintézetek, egyetemek, iparágak, KKV-k, civil társadalmi szervezetek és más biztonságban érdekelt felek számára.

A rendezvény fő témái:

 1. Kritikus infrastruktúra védelme
 2. Katasztrófa elhárítás: a társadalom védelme
 3. Harc a bűnözés és a terrorizmus ellen
 4. Határellenőrzés és külső biztonság
 5. Általános biztonsági kérdések
 6. Mesterséges intelligencia és biztonság
 7. Digitális biztonság

A Székely Family & Co. elkötelezett amellett, hogy technológia transzfer, űripar, innováció és biztonság területén szerzett tapasztalataival segítse a nemzetek biztonságát, egy nyugodtabb, élhetőbb, fenntarthatóbb jövőért.

Székely Family and Co. on BORDERPOL’s expert list

Székely Family and Company Kft. is pleased to announce that it has become a professional partner of The World Border Organization (BORDERPOL). The partnership involves conducting expert activities on behalf of Borderpol, coordinating the end-user participation of BORDERPOL-member law enforcement agencies in Horizon 2020, performing professional, management and representative tasks across the European continent, managing projects, operating the European Secretariat of BORDERPOL. The partnership aims to help protect borders by contributing with state-of-the-art technologies and procedures, in the interest of all nations. The current international situation increasingly requires from public bodies, non-governmental organizations and industrial partners to increase their cooperation to provide people with appropriate and proportional level of border security, unaffected by immoral global economic or political games and media wars.

BORDERPOL is a global international border guard organization that entails public bodies and scientific and industrial organizations engaged in border security and migration control. It aims to support international border police cooperation, strict control of migration, effective control of borders and fight cross-border crime. To this end, it constantly supports governments, professional organizations, providing advice, exchange of information, technologies, practical experience on all continents and organizing border police professional events in many parts of the world: conferences, trainings and workshops.

Founded in 2003 and established in Canada, Borderpol provides its expertise to help us create and secure a better future.

A Székely Family and Co. lett a BORDERPOL új technológiai és szakmai partnere

Örömmel jelentjük be, hogy a Székely Family and Company Kft. a Nemzetközi Határőr Szövetség (BORDERPOL) szakmai partnerévé vált. A partnerség magában foglalja, hogy a szövetség nevében szakértői tevékenységet végezhetünk, továbbá cégünk fogja koordinálni a BORDERPOL-tag rendvédelmi szervek Horizont 2020 végfelhasználói részvételét, ellátja az európai kontinensre kiterjedő szakmai, menedzsment és képviseleti feladatokat, menedzseli a projekteket, üzemelteti a BORDERPOL Európai Titkárságát. Sokéves szakmai tapasztalatunkkal segíteni kívánjuk a határok biztonságos, igazságos és korszerűbb védelmét, mely a nemzetek érdekeit szolgálja. A jelenlegi nemzetközi helyzet egyre jobban megkívánja, hogy az országok határai, azoknak őrizetét ellátó állami szervei és a velük együttműködő technológiai partnerek a megfelelő biztonságot nyújtsák a lakosság számára, tevékenységük elsősorban hazájuk és az ott lakók védelmét szolgálja, erkölcstelen globális gazdasági vagy politikai játszmák, médiaháborúk ne befolyásolják.

A BORDERPOL egy globális nemzetközi határőr szervezet, amely határbiztonsággal és a migráció ellenőrzésével foglalkozó állami szerveket, valamint tudományos és ipari szervezeteket von egy zászló alá. Célja a nemzetközi határrendészeti együttműködés támogatása, a migráció szigorú kontrollálása, a határok hatékony ellenőrzése, és a határon átnyúló bűnözés visszaszorítása. Ennek érdekében, folyamatosan támogatja a kormányokat, a szakmai szervezeteket, azokat igény szerint tanácsokkal, információcserével, technológiákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, látja el. Minden kontinensen rendelkezik tagszervezetekkel és a világ számos pontján szervez határrendészeti szakmai rendezvényeket: konferenciákat, képzéseket, workshopokat.

A 2003-ban alakult, kanadai székhellyel rendelkező nemzetközi szervezetnek cégünk a lehető legjobb technikai és adminisztratív hátteret fogja nyújtani, hogy ezáltal is hozzájárulhassunk egy biztonságosabb, élhetőbb jövő kialakításáért, megteremtéséért.

en_USEnglish