Extending GTC with Barion payment

In compliance with our legal obligations, our GTC has been extended today to be compatible with the Barion payment system, and the information needed to implement the system has been included.

Section 7.1. now includes:
“We currently use Barion payment system in the webshop, which allows for one-time and recurring payments, including payment with credit card. Online credit card payments are made via the Barion system. Credit card details will not be sent to the merchant. The service provider Barion Payment Zrt. is an institution supervised by the National Bank of Hungary, license number: H-EN-I-1064/2013.”

As soon as Barion accepts this update, recurring payments with credit card will be available in the webshop.

ÁSZF kiegészítés Barionhoz

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve tudatjuk, hogy mai napon az ÁSZF-ünk kiegészítésre került. Ennek célja, hogy a Barion rendszerrel kompatibilisek legyünk, a rendszer bevezetéséhez szükséges információk kerültek bele a feltételekbe.

A kiegészítés tartalma (7.1. pont):
“Jelenleg a webshopban Barion fizetési rendszerét használjuk, amely egyszeri és rendszeres fizetést is lehetővé tesz, beleértve a bankkártyával történő fizetést is. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Még egy kis türelmet kérünk, amint a Barion is jóváhagyta a frissítést, elérhető lesz a bankkártyás és megújuló fizetés is.

Az Európai Védelmi Ügynökség meghívására hadiipari workshopon vett részt a Székely Family & Co.

A mesterséges intelligencia hadiipari alkalmazásának új lehetőségeiről szóló ARTINDET projekt keretében tartott workshopon vett részt a Székely Family and Co. A rendezvényre az Eurocontrol brüsszeli központjában került sor, az Európai Védelmi Ügynökség szervezésében és az európai hadiipar kulcsszereplőinek szakértői szintű részvételével. Cégünk az ember és a mesterséges intelligencia harcmezőn történő vetélkedésével, korábbi, robotok biztonsági alkalmazásával kapcsolatos ismereteivel és szakértőinek több évtizedes, katonai és rendvédelmi szolgálat révén szerzett tapasztalataival járult hozzá a workshop eredményességéhez. A Székely Family and Co. továbbá bemutatta az innovációs közössége tagjainak releváns, különösen a mesterséges intelligenciát alkalmazó felderítő rendszerek (beleértve a műholdas felderítést) és a drónelhárítás terén piacra lépésre megérett vagy ahhoz közel álló megoldásait. Amellett, hogy ezáltal javítottuk gyermekeink kilátásait egy biztonságosabb jövőre, egyben megnyitottuk innovációs közösségünk tagjai előtt a lehetőséget a következő programozási időszak európai hadiipari kezdeményezéseiben történő részvételre.

Székely Family and Co. contributes to military workshop on future European defence excellence upon invitation from the European Defence Agency

Székely Family and Co. participated in a workshop aimed at exploring new potentials of military grade artificial intelligence within the ARTINDET project. The meeting was held at Eurocontrol premises in Brussels, organized by the European Defence Agency and attended by experts from stakeholders of the European defence landscape. Our company has contributed with expertise in Human vs. AI on battlefield, insight gained in its previous activities related to security application of robots and with application of experience of its experts who served for decades in military and security. Székely Family and Co. also presented actual products and developments from its partner network, especially in the field of surveillance (including satellite surveillance) and counter-UAV solutions applying AI. In addition to strengthening the outlook for a safe and secure future of our children by excellence in defence, members of our innovation community also gained opportunity to participate in European defence initiatives of the next programming period.

Székely Family & Co. invited to present on central Horizon 2020 Secure Societies Information Day

We are proud to announce that our company has been invited as rapporteur for the Central H2020 Safe Societies Information Day in Brussels, in mid-March.

The event is organised by the National Contact Network for Safe Societies (SEREN4) in cooperation with the European Commission. This event is an information day and a networking opportunity detailing the calls for proposals entitled ‘Safe societies – the protection of freedom and security of Europe and its citizens’, to be published in mid-March 2020. These calls offer new research and innovation funding opportunities for research institutes, universities, industries, SMEs, NGOs and other  security stakeholders.

The main topics of the event are:

 1. Critical infrastructure protection
 2. Disaster response
 3. Fighting crime and terrorism
 4. Border and external security
 5. General security issues
 6. Artificial intelligence and security
 7. Digital security

Székely Family & Company Ltd. is committed to help nations by contributing with its experience in technology transfer, space, innovation and security for a calmer, more livable, sustainable future.

A Székely Family & Co. előadói meghívást kapott a központi Horizont 2020 információs napra

Büszkén jelentjük, hogy előadónak kérték fel társaságunkat a Brüsszelben március közepén tartandó, központi H2020 Biztonságos Társadalmak Információs Napra.

Az eseményt a Biztonságos Társadalmak Nemzeti Kapcsolattartó Hálózata (SEREN4) szervezi az Európai Bizottsággal együttműködve. Ez az esemény információs nap és kapcsolatépítési lehetőség, melynek során részletezik a „Biztonságos társadalmak – Európa és polgárainak szabadságának és biztonságának védelme” című, a 2020. március közepén közzéteendő pályázati felhívásokat. Ezek a felhívások új kutatási finanszírozási lehetőségeket kínálnak kutatóintézetek, egyetemek, iparágak, KKV-k, civil társadalmi szervezetek és más biztonságban érdekelt felek számára.

A rendezvény fő témái:

 1. Kritikus infrastruktúra védelme
 2. Katasztrófa elhárítás: a társadalom védelme
 3. Harc a bűnözés és a terrorizmus ellen
 4. Határellenőrzés és külső biztonság
 5. Általános biztonsági kérdések
 6. Mesterséges intelligencia és biztonság
 7. Digitális biztonság

A Székely Family & Co. elkötelezett amellett, hogy technológia transzfer, űripar, innováció és biztonság területén szerzett tapasztalataival segítse a nemzetek biztonságát, egy nyugodtabb, élhetőbb, fenntarthatóbb jövőért.

Székely Family and Co. on BORDERPOL’s expert list

Székely Family and Company Kft. is pleased to announce that it has become a professional partner of The World Border Organization (BORDERPOL). The partnership involves conducting expert activities on behalf of Borderpol, coordinating the end-user participation of BORDERPOL-member law enforcement agencies in Horizon 2020, performing professional, management and representative tasks across the European continent, managing projects, operating the European Secretariat of BORDERPOL. The partnership aims to help protect borders by contributing with state-of-the-art technologies and procedures, in the interest of all nations. The current international situation increasingly requires from public bodies, non-governmental organizations and industrial partners to increase their cooperation to provide people with appropriate and proportional level of border security, unaffected by immoral global economic or political games and media wars.

BORDERPOL is a global international border guard organization that entails public bodies and scientific and industrial organizations engaged in border security and migration control. It aims to support international border police cooperation, strict control of migration, effective control of borders and fight cross-border crime. To this end, it constantly supports governments, professional organizations, providing advice, exchange of information, technologies, practical experience on all continents and organizing border police professional events in many parts of the world: conferences, trainings and workshops.

Founded in 2003 and established in Canada, Borderpol provides its expertise to help us create and secure a better future.

A Székely Family and Co. lett a BORDERPOL új technológiai és szakmai partnere

Örömmel jelentjük be, hogy a Székely Family and Company Kft. a Nemzetközi Határőr Szövetség (BORDERPOL) szakmai partnerévé vált. A partnerség magában foglalja, hogy a szövetség nevében szakértői tevékenységet végezhetünk, továbbá cégünk fogja koordinálni a BORDERPOL-tag rendvédelmi szervek Horizont 2020 végfelhasználói részvételét, ellátja az európai kontinensre kiterjedő szakmai, menedzsment és képviseleti feladatokat, menedzseli a projekteket, üzemelteti a BORDERPOL Európai Titkárságát. Sokéves szakmai tapasztalatunkkal segíteni kívánjuk a határok biztonságos, igazságos és korszerűbb védelmét, mely a nemzetek érdekeit szolgálja. A jelenlegi nemzetközi helyzet egyre jobban megkívánja, hogy az országok határai, azoknak őrizetét ellátó állami szervei és a velük együttműködő technológiai partnerek a megfelelő biztonságot nyújtsák a lakosság számára, tevékenységük elsősorban hazájuk és az ott lakók védelmét szolgálja, erkölcstelen globális gazdasági vagy politikai játszmák, médiaháborúk ne befolyásolják.

A BORDERPOL egy globális nemzetközi határőr szervezet, amely határbiztonsággal és a migráció ellenőrzésével foglalkozó állami szerveket, valamint tudományos és ipari szervezeteket von egy zászló alá. Célja a nemzetközi határrendészeti együttműködés támogatása, a migráció szigorú kontrollálása, a határok hatékony ellenőrzése, és a határon átnyúló bűnözés visszaszorítása. Ennek érdekében, folyamatosan támogatja a kormányokat, a szakmai szervezeteket, azokat igény szerint tanácsokkal, információcserével, technológiákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, látja el. Minden kontinensen rendelkezik tagszervezetekkel és a világ számos pontján szervez határrendészeti szakmai rendezvényeket: konferenciákat, képzéseket, workshopokat.

A 2003-ban alakult, kanadai székhellyel rendelkező nemzetközi szervezetnek cégünk a lehető legjobb technikai és adminisztratív hátteret fogja nyújtani, hogy ezáltal is hozzájárulhassunk egy biztonságosabb, élhetőbb jövő kialakításáért, megteremtéséért.

Space4Security Workshop

Space4Security Workshop, the debut event of Székely Family & Co. Ltd., took place on January 22, 2020, receiving great interest. Available participant slots have already run out the previous week.

End users, industry partners and research participants were present in a closed to ideal distribution. We also welcomed policy maker representatives from the National Research, Development and Innovation Office.

After a brief introduction of the company everyone presented their business and its activities. We discussed ESA’s Space4Security program, for which two specific case studies were included. Our international guest, EUSpaceImaging, also gave a presentation in this section. After that, space was given for B2B conversation to create many high-quality, successful new business relationships.

To continue, the Security section of the H2020 Framework Program was presented, including specific calls, and possible cooperation opportunities were discussed.

Last but not least, the startups currently being incubated by ESA BIC Hungary presented themselves, showing how space technology can be used in everyday life.

The presentations and contact details of the participants will be available to members of the closed group.

The next workshop on transportation is expected in April, where the focus will be on surface and underground transportation, and we will look at pipeline transport as a case study. Anyone interested in attending the event is welcome to apply via any of our contacts, but please note that space is limited and members have priority when applying.

We will keep you updated, here on our homepage and on LinkedIn, Facebook and Twitter!

Space4Security Workshop

2020.01.22-én szerdán nagy érdeklődés mellett lezajlott a Space4Security Workshop, a Székely Family & Co. Kft. bemutatkozó eseménye. A szabad helyek már az előző héten elfogytak.

A workshopon a résztvevők között közel ‘ideális’ arányban voltak jelen a végfelhasználók, az ipari partnerek és a kutatásban résztvevők. Vendégeink között köszönthettük az NKFIH révén a szakigazgatás képviselőit is.

Cégünk rövid bemutatkozása után mindenki ismertette saját vállalkozását, annak tevékenységeit. Bemutattuk az ESA Space4Security programját, amelyhez két konkrét esettanulmányt is hoztunk gondolatébresztőnek. Ebben a szekcióban tartotta meg előadását külföldi vendégünk is, az EUSpaceImaging képviseletében. Ezek után teret engedtünk a kötetlen beszélgetésnek, hogy sok minőségi, sikeres új üzleti kapcsolat születhessen.

A következő szekcióban került sor a H2020 keretprogram Security alprogramjának, azon belül is konkrét kiírásoknak a bemutatására, a lehetséges kooperáció megtárgyalására. Sok hasznos információ érkezett a szakigazgatás részéről is, többek közt a Seren4 pályázatban való részvételi lehetőség, amely támogatja a cégek képviseletét a Brüsszelben márciusban tartandó Secure Societies InfoDay & Brokerage Event-en, amivel a résztvevők közül többen is éltek.

Végül, de nem utolsósorban bemutatkoztak az ESA BIC Hungary által jelenleg inkubált startupok, megmutatva, hogyan használható egy-egy űripari technológia a hétköznapi életben is.

A workshopon elhangzott előadások és a résztvevők elérhetőségei tagjaink számára a zárt csoportban elérhetőek.

Következő szállítási témájú workshopunk áprilisban várható, ahol a felszíni és felszín alatti szállítást helyezzük a középpontba, esettanulmányként pedig a csővezetékes szállítást vizsgáljuk majd. Aki szeretne az eseményen részt venni, szívesen várjuk jelentkezését bármely elérhetőségünkön, felhívjuk azonban mindenki figyelmét, hogy a férőhelyek korlátozottak, és tagjaink a jelentkezés során elsőbbséget élveznek.

További információkkal folyamatosan jelentkezünk, itt a honlapon és a LinkedIn, Facebook és Twitter oldalainkon is!

en_USEnglish