Figyelem: 2021 márciusi határidős Horizont 2020 pályázati felhívást tett közzé az Európai Bizottság

A Székely Family and Co. Kft. felhívja innovációs közösségünk mostani és leendő tagjainak figyelmét az Európai Bizottság 2021. március 10-i határidős pályázatra. A pályázat azért is kiemelten fontos mert a finanszírozása eltér a megszokott struktúrától és valószínűleg a következő keretprogram megközelítését alkalmazza.

A pályázati felhívásban olyan 900 millió és 2,7 milliárd forint közötti költségvetésű projekteket keresnek, amelyek:

 • megújuló energia és energiatárolás, alacsony karbon kibocsátású technológiák és folyamatok, szén-dioxid környezetbarát kivonása, biztonságos tárolása és felhasználása területek legalább egyikén innovációt eredményeznek
 • a támogatási szerződés aláírásától számítva legfeljebb 48 hónapig tartanak
 • a projekt befejezését követően a technológiát legkésőbb két éve múlva piacra viszik és/vagy saját használatba veszik
 • legalább 3 de legfeljebb 10 év utánkövetést vállalnak, melynek során tovább jelentik a monitoring mutatókat
 • legalább egy jogi személyből állnak (önállóan vagy konzorciumban is megvalósítható)
 • az Európai Bizottság által kiadott szempontrendszer szerint pénzügyileg alkalmasak a projekt végrehajtására
 • a fejlesztett technológia abszolút és relatív értelemben is hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának elkerüléséhez (az egyes szektorokra meghatározott képletekkel számolva és külön-külön pontozva)
 • költséghatékonyságuk jobb, mint 600 euró CO2 ekvivalens tonnánként (a hatékonyabb technológia az értékelésnél magasabb pontszámot kap).

Azok a pályázatok, amelyek az adható pontszám legalább 50%-át elérik, de támogatásban nem részesülnek, bekerülhetnek az Európai Fejlesztési Bank által kiválasztott 40 pályázat közé, amelyek természetben nyújtott projektfejlesztési segítséget kapnak.

Az Európai Bizottság a projekt költségvetésének 60%-át mérföldkövekhez kötött átalány támogatás formájában (lump sum) vissza nem térítendő támogatásként biztosítja, a fennmaradó 40% biztosítása a pályázó feladat (saját pénzeszközből, befektető vagy hitelfelvétel útján).

A támogatási összeg kifizetését úgy kell ütemezni, hogy:

 • minden egyes fejezetnél (WP) meg kell határozni az arra eső átalány költséget
 • az egyes mérföldköveknél meg kell jelölni, mely fejezetek kifizetését kérik
 • ha a használatba vételt a projekt befejezési előtt megkezdik, akkor a használatba vett technológiának a vállalt ÜHG kibocsátás elkerülésének legalább 75%-át teljesíteni kell a teljes támogatási összeg projekt elszámoláskor kifizetéséhez
 • a projekt elszámolásáig (utolsó kifizetés) legfeljebb a támogatási összeg 40%-a fizethető ki.

A Székely Family and Co. Kft. kifejezetten bátorítja tagságát arra, hogy akinek az adott területen van ötlete akkor vegye fel velünk a kapcsolatot és segítsünk fenntarthatóbbá tenni környezetünket.

Pályázati felhívás

NEM NYILVÁNOS (ÁSZF 11.2)

A Székely Family & Co. Kft. az egyetemmel történő egyeztetés alapján az alábbi pályázati lehetőségre hívja fel tagjai, partnerei figyelmét.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora pályázatot hirdet, a bölcsészet és társadalomtudományok támogatására. A pályázat célja a tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok és PhD vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, illetve egyéb tudományos tevékenységük ösztönzése.

A pályázók köre:

Doktoranduszok és PhD vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók, akik bölcsészet- vagy társadalomtudományi mesterképzésben szerzett oklevéllel vagy azzal egyenértékű
egyetemi diplomával rendelkeznek, valamint megfelelnek a Pályázati kiírás feltételeinek.

A pályázatban az alábbi témakörök szerepelnek:

a) 19-20. századi magyar és nemzetközi eszme- és művelődéstörténet,
b) A közép-európai térség országainak, nemzeteinek, kultúráinak összehasonlító
története,
c) Az éghajlat és a természet változásai és az ember alakította táj története a Kárpátmedencében,
d) Az emberi jogok és a kereszténység összefüggései,
e) Klasszikus magyar politikai gondolkodás (1790-1920),
f) Liberalizmus és/vagy demokrácia,
g) Konzervativizmus, politikai realizmus és kereszténység,
h) Az európai védelempolitika a 2020-as években,
i) A német kül- és biztonságpolitika a 2020-as években,
j) Közép-Európa euró-atlanti kapcsolatai és érdekérvényesítő lehetőségei a változó
nemzetközi rendben,
k) Modern fiskális, monetáris és pénzügyi politikák a XXI. században,
l) A visegrádi országok gazdasági fejlődése, versenyképessége és integrációja,
m) Digitalizáció és vállalati versenyképesség a XXI. században,
n) Kiberdiplomácia és kiberhadviselés, avagy a nemzetek közötti konfliktusok
rendezésének lehetőségei a kibertérben,
o) Az új információs technológiák hatása az emberre, a társadalmi együttélésre és az
állam működésére,
p) Az Európai Unió belpolitikája: szuverenitás és föderáció az Európai Unióban,
q) Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság magyar elnökségének fél éve: a magyar
érdekérvényesítés eszközei a nemzetközi politikai színtéren,
r) egyéb.

Pályázati futamidő 12 hónap. Hozzájárulási összeg PhD hallgatók esetében havi bruttó 200 000 forint, posztdoktori kutatók esetében havi bruttó 350 000 forint, senior kutatók esetében havi bruttó 500 000 forint. Pályázat benyújtási határidő: 2020.november 29. 23:59

A szükséges elérhetőségeket, valamint a pályázatról szóló bővebb információt az alábbi linkre kattintva lehet elérni, letölteni:

https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/EJKK_kutat%C3%B3i%20p%C3%A1ly%C3%A1zat_felh%C3%ADv%C3%A1s_2021.pdf

Loans to individuals and companies

NOT FOR PUBLIC (GTC 11.2)

Székely Family and Co. Ltd. informs its members and clients that a lender is offering loans to individuals and companies whose shares are trading on most major stock exchanges outside the United States. The lender works with shares trading on nearly all, non-US global exchanges, without minimum price as they lend on penny shares and $1 to $5 stocks.


One of the most relevant advantages that the loans are non-recourse, meaning the borrower could ‘walk away’ at any time and the only collateral are the actual securities themselves.


Minimum daily Average Trading Volume is importantas it must have liquidity – $50,000 total minimum trading over past 30 days or so.


For more information, please contact at our known availabilities.

Tőzsdei hitelfelvételi lehetőség magánszemélyek és vállalkozások részére

NEM NYILVÁNOS – CSAK TAGOK RÉSZÉRE (ÁSZF 11.2)

Tájékoztatjuk IPO előtt álló vagy már tőzsdén lévő kedves tagjainkat és ügyfeleinket, hogy egy külföldi együttműködőnk révén hitelfelvételi lehetőség áll rendelkezésre olyan magánszemélyek és vállalkozások részére, akik a nagyobb, USA-n kívüli tőzsdéken részvényekkel kereskednek.


A hitelező csaknem minden nagyobb globális (nem USA-beli) tőzsdén folytat kereskedést, minimális értékhatár nélküli, akár „filléres”, vagy 1-5 dollár értékű részvényekhez is nyújt kölcsönt.


A kölcsön egyik legnagyobb előnye, hogy az hitelezett fél bármikor „visszaléphet”, nincs rögzített kötbér, a tényleges fedezetet az értékpapírok adják, továbbá a hitelösszeg mindennemű járulékos költségtől mentes.


Fontos kritérium az úgynevezett likviditás, 30 napos időintervallumban minimum 50.000 dolláros tőzsdei kereskedelmi forgalomnak kell fennállnia a hitelképességhez, továbbá a felvehető kölcsön minimum összege 1 millió dollár.

Az érdeklődőknek szívesen adunk bővebb felvilágosítást ismert elérhetőségeinken.

Updating Székely Family and Co.’s General Terms and Conditions

Székely Family and Co. Ltd. informs its current and prospective clients that the General Terms and Conditions (GTC) will be amended with effect from 15.12.2020.

The amendment is made on the basis of the experience from the last year, customer requests and adaptation to the current general situation and can be summarized as follows:

 • general training with a group presence is removed from the services due to the epidemiological situation, our members can use specific training and mentoring instead;
 • a business acquisition and sales support service are added to the range of services provided to members, which has no extra fee and a success fee adapted to other services (5%+VAT on net sales);
 • by default, our events have become private, only the guests we invite are allowed to participate, of course our members have the right to propose additional guests to us;
 • on 15.12.2020, the first round of membership will be closed, the second round will open from 16.12.2020;
 • membership fees for members who have already joined in the first round shall remain unchanged as long as their membership is uninterrupted;
 • for new members, the membership fee is HUF 6000 + VAT/person/month for individuals and start-ups, for companies already with revenue, the amount will be determined by agreement or proportioned to the number of delegated persons and planned projects and the turnover on the basis of the formula in the GTC;
 • Stripe payment system becomes also available besides Barion and PayPal;
 • confidentiality rules are tightened, the party responsible for breach of confidentiality is liable for damage even if it has not intentionally breached confidentiality and the confidentiality agreement between the parties or a declaration of confidentiality made by a party automatically becomes part of the contract;
 • clarified that, even when writing proposals, the success fee should be paid according to the rate of funding received, and not as a whole from the first instalment (pre-financing).

The new GTC will enter into force on 15.12.2020, the former GTC will be repealed.

Details can be found in the new General Terms and Conditions (link).

Módosulnak a Székely Family and Co. Általános Szerződési Feltételei

A Székely Family and Co. Kft. tájékoztatja jelenlegi és leendő ügyfeleit, hogy az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2020.12.15-i hatállyal módosulnak.

A módosítás az elmúlt üzleti év tapasztalatai, az ügyfelek kérései és a jelenlegi általános helyzethez való alkalmazkodás okán történik és az alábbiakban foglalható össze:

 • a járványügyi helyzet miatt kikerülnek a szolgáltatások közül a csoportos jelenléttel járó, általános jellegű képzések, helyette tagjaink egyedi képzéseket és mentorálást vehetnek igénybe;
 • üzletszerzési szolgáltatással bővül a tagoknak nyújtott szolgáltatások köre, melynek külön díja nincsen, sikerdíja pedig a többi szolgáltatáséhoz igazodik (nettó árbevétel után 5%+ÁFA);
 • rendezvényeink alapértelmezés szerint zártkörűvé váltak, azokon tagjainkon kívül csak az általunk meghívott vendégek vehetnek részt, tagjainknak természetesen jogában áll javaslatot tenni a meghívottak körének bővítésére;
 • 2020.12.15-én lezárjuk a tagfelvétel első körét, a második kör 2020.12.16-tól nyílik meg;
 • az első körben már csatlakozott tagoknak a tagdíj változatlan marad egészen addig amíg tagságuk megszakítás nélkül fennáll;
 • az új tagoknak a tagdíj magánszemély és start-up esetén 6000 Ft + ÁFA/fő/hó, bevétellel már rendelkező cégek esetében pedig megállapodás alapján meghatározott vagy a delegált személyek és a tervezett projektek számához valamint az árbevételhez az ÁSZF-ben szereplő képlet alapján arányosított összeg;
 • a Barion és a PayPal fizetési rendszeren felül elérhetővé válik a Stripe fizetési rendszer;
 • szigorodnak a titoktartási szabályok, a titoktartás megszegője akkor is felelős a kárért ha nem szándékosan szegte meg a titoktartást, valamint a felek között fennálló titoktartási megállapodás vagy valamely fél által tett titoktartási nyilatkozat a szerződés részévé válik;
 • egyértelművé tettük, hogy pályázatírás során is a sikerdíjat a beérkező támogatás ütemének megfelelően kell kifizetni, nem pedig az egészet az első támogatási részletből (előfinanszírozásból).

Az új ÁSZF 2020.12.15-én lép hatályba, a korábbi ÁSZF ezzel hatályát veszti.

Részletek az új Általános Szerződési Feltételekben olvashatók (link).

Participation at the Governance Of and By Digital Technology (GOBDT) conference

Székely Family & Company proudly announces its participation at the Governance Of and By Digital Technology online conference on 18 November, 2020, organised by the International Risk Governance Center (IRGC) at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) and the Horizon 2020 TRIGGER Project. The company was directly invited by the organizers.

The online event brings together leading policymakers, researchers and practitioners to discuss the rapid pace of technological change and society’s increasing reliance on digital technologies.

Participation at the event is free of charge, registration is available until the day of the event through the official website of the conference, which also includes the detailed program, speakers and other information:

https://gobdt.ch/

Our company gladly accepts the invitation to the event and encourages all decision-makers, researchers and everyone interested in digital technology and its implications to join the virtual event.

Részvétel a svájci szervezésű Governance Of and By Digital Technology (GOBDT) konferencián

Büszkén jelentjük be, hogy a szervezők meghívására a Székely Family & Company részt vesz a Lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetem (EPFL) és a Horizont 2020 TRIGGER projekt közös szervezésű, 2020. november 18-án megrendezésre kerülő Governance Of and By Digital Technology (GOBDT) online konferencián.

A digitális technológia irányításáról és a digitális technológia segítségével folytatott irányításról szóló rendezvényen számos területről képviseltetik magukat vezető döntéshozók, kutatók és szakemberek. A legfőbb cél többek közt annak megvitatása, hogy a folyamatos és gyors iramú technológiai változások hogyan vezethetnek a társadalom teljes egészének digitális technológiáktól való, egyre növekvő függéséhez.

Az eseményen való részvétel díjtalan, regisztrálni a konferencia részletes programját, előadóit és egyéb információt is tartalmazó hivatalos weboldalán keresztül lehet az esemény napjáig:

https://gobdt.ch/

Cégünk örömmel tesz eleget a rendezvényre történő meghívásnak, s ezen túlmenően arra biztat minden, a digitális technológia és annak hatásai iránt érdeklődő döntéshozót, kutatót és minden érdeklődőt, hogy csatlakozzon a virtuális rendezvényhez.

Israeli and Hungarian companies launch cooperation for research and innovation in security and disaster response

Székely Family and Co. and Septier Communications are proud to announce the start of their cooperation in the field of research and innovation for security and disaster response with 1st of November, 2020.

“This cooperation with Székely Family and Co. is an exciting opportunity for Septier to integrate our search and rescue solutions in Hungary. We look forward to applying our cutting-edge technology in this crucial enterprise.”

Septier communications

With over 20 years of industry experience, Septier Communication has implemented dozens of emergency oriented projects around the world, including in the ongoing COVID-19 pandemic, helping to save lives on five continents.    

“Thanks to the help of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade, a cooperation with a competent Israeli partner became a reality.”

Székely Family & Co

The first plan is to elaborate a solution for quick and effective localization of survivors after a natural or man-made disaster in areas where previously existing telecommunication systems are damaged beyond operability.

„In the recent years economic, scientific, and political ties between Hungary and Israel are strengthening faster than ever. The Embassy of Hungary in Tel Aviv is proud and glad for such success stories and will further assists potential partners in creating joint projects”

Szabolcs Szolnoki, Attaché for Scientific and Technological Affairs

SF&C, based in Budapest, Hungary, was founded to bridge the gap between commercial markets and research and innovation communities. It supports its partners through a robust international network that provides training, proposal writing, fundraising, consortium building, joint projects and more.

Magyar-Izraeli katasztrófaelhárítási és biztonsági célú kutatási és fejlesztési együttműködést indítottunk

A Székely Family and Co. Kft. (SFC) és a Septier Communications büszkén jelentik, hogy 2020. november 1-től közös katasztrófaelhárítási, mentési és biztonsági célú kutatásokon dolgoznak együtt.

„A Székely Family and Co. Kft-vel történő együttműködés izgalmas lehetőséget ad a Septier számára a kutató-mentő megoldásaink magyarországi integrálására. Kíváncsian várjuk, hogy csúcstechnológiánk hogyan lesz képes teljesíteni ezen, számunka kulcsfontosságú vállalkozás számára.

Septier Communications

A Septier Communications több mint 20 éves iparági tapasztalattal rendelkezik és veszélyhelyzet-kezelési projektek tucatjait hajtotta végre szerte a világon, beleértve a jelenlegi COVID-19 járvány kezelésében közreműködést, jelenleg öt kontinensen segít életeket menteni.

“Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának segítsége révén az izraeli partnerrel való együttműködés végül valósággá vált.”

Székely Family & Co Kft.

Elsőként egy olyan megoldást fejlesztenek, ami lehetővé teszi a túlélők gyors és hatékony felkutatását nagy területet felölelő helyszíneken, amelyet ember által okozott vagy természeti katasztrófa sújtott és ahol a korábban meglévő telekommunikációs hálózatok működésképtelenné váltak.

“Az elmúlt években a Magyarország és Izrael közötti gazdasági, tudományos és politikai kapcsolatok minden eddiginél gyorsabban erősödnek. Magyarország tel-avivi nagykövetsége büszke a kialakult együttműködésre és örül az ilyen sikertörténeteknek, valamint további segítséget nyújt a potenciális partnereknek a közös projektek létrehozásában”

Szolnoki Szabolcs, tudományos és technológiai attasé

A budapesti székhelyű SFC-t azért alapították, hogy áthidalja a kereskedelmi piacok és a kutatási és innovációs közösségek közötti szakadékot. Egy robusztus, nemzetközi hálózaton keresztül támogatja partnereit, részükre képzést, pályázatírást, befektetés-keresést, konzorciumépítést, közös projekteket és más támogatást biztosít.

en_USEnglish